REGULAMIN WYDARZEŃ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PERSONIA SP. Z O.O.

Drogi Uczestniku!


Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się dołączyć do naszego Wydarzenia. Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i obowiązującymi zasadami uczestnictwa.


W razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

Pobieram Regulamin

SPIS TREŚCI

§1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

§2 Definicje

§3 Wymagania techniczne

§4 Produkty dostępne w sklepie

§5 Produkty nieodpłatne

§6 E-konsultacje

§7 Składanie i realizacja zamówień

§8 Przedsprzedaż produktów

§9 Ceny produktów i formy płatności

§10 Dostawy produktów – koszty, formy i terminy

§11 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§12 Reklamacje

§13 Gwarancja i serwis

§14 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

§15 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

§16 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach Konsumenta

§17 Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

§18 Dane osobowe i pliki cookies

§19 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

§20 Postanowienia końcowe

Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta

Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta

Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Personia Sp. z o.o. Jest on udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.


Przed wzięciem udziału w Wydarzeniu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Biorąc udział w Wydarzeniu Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§1 DEFINICJE

 1. Organizator – Personia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-572, ul. Lipowa 16B/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776685, NIP: 5862341807, REGON: 382580441, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez przez komplementariusza – spółkę Personia Sp. z o.o., w imieniu którego działa Marta Woźny-Tomczak, Prezes Zarządu.
 2. Dane Osobowe - dane identyfikujące Uczestnika, zgromadzone przez Organizatora m.in. poprzez formularz rejestracyjny udziału w Wydarzeniu i przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.
 3. Klient lub Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze udział w Wydarzeniu na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Usługi związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która uczestniczy w Wydarzeniu.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady udziału w Wydarzeniu, zawarcia Umowy oraz procedury reklamacyjnej.
 8. Wydarzenie lub Usługa – usługa świadczona przez Organizatora, tj. szkolenie, kurs, seminarium, warsztat lub inna forma przekazywania wiedzy i umiejętności w formie stacjonarnej (Wydarzenie Stacjonarne) lub online, tj. realizowana poprzez przeglądarkę internetową w czasie rzeczywistym („na żywo”), a także umożliwiająca komunikację dwustronną pomiędzy osobą prowadzącą a jego uczestnikami (Webinar).
 9. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.woznytomczak.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu biletów na odpłatne Wydarzenia.
 10. Umowa - umowa o świadczenie usługi kursu/szkolenia ("Wydarzenie") zawarta na odległość, zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem na czas realizacji Wydarzenia.
 11. Operator płatności – Przelewy24.pl – spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 12. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 13. Płatność – wpłata na konto Organizatora za pośrednictwem dostępnych w Serwisie sposobów płatności internetowych.
 14. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 18. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

a) gdy Klient zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w Wydarzeniu,

b) gdy Klient dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęć.

1. Uczestnikiem Wydarzenia może być każdy Klient, który dokona zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza w Serwisie, a w przypadku Wydarzeń odpłatnych, dokona płatności zgodnie z cennikiem określonym w Serwisie.

2. Dokonanie płatności oznacza zawarcie przez Klienta Umowy z Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Jeżeli liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Wydarzeniu.

4. Wszystkie materiały udostępniane podczas Wydarzenia stanowią własność intelektualną Organizatora, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom jedynie do użytku niekomercyjnego. Podczas Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz utrwalania i rozpowszechniania materiałów oraz treści merytorycznych dostarczonych przez Organizatora.

5. Nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu z przyczyn będących po jego stronie równoznaczna jest z należytym wykonaniem Umowy przez Organizatora i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.

6. Wydarzenie może być filmowane oraz fotografowane przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę.

7. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich do nagrań i zdjęć na Organizatora oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

§3 WARUNKI TECHNICZNE W PRZYPADKU WYDARZEŃ ONLINE

1. W terminie do 3 dni przed Wydarzeniem, Organizator drogą mailową poinformuje Uczestnika, na jakiej platformie odbędzie się Wydarzenie (np. Zoom, Clickmeeting). oraz prześle bezpośredni link do Wydarzenia.

2. W razie problemów technicznych Uczestnik jest proszony o kontakt z Organizatorem na adres e-mail marketing@personia.pl.

3. Do udziału w Wydarzeniu online potrzebne są:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki lub słuchawki;

b) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;

c) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

§4 BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu oraz udziału w Wydarzeniu Uczestnikom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu nie podlega zwrotowi.

§5 TERMIN I LOKALIZACJA

1. Informacja o terminie i lokalizacji Wydarzenia jest dostępna w Serwisie oraz przesyłana Klientowi wraz z potwierdzeniem uczestnictwa drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia w przypadku, gdy z nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń losowych Organizator nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia lub w przypadku innych sytuacji niezależnych od Organizatora. Uczestnicy zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz innych sytuacji niezależnych od Organizatora. Uczestnicy zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia Odpłatnego, Klientowi przysługuje zwrot dokonanej opłaty za Wydarzenie lub dostęp do innego, realizowanego przez Organizatora, Wydarzenia Odpłatnego w podobnym przedziale cenowym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) Zmiany lokalizacji Wydarzenia,
    b) zmiany formy Wydarzenia Stacjonarnego na formę online, 
    c) zmiany prowadzącego szkolenie na prowadzącego o równych lub wyższych kwalifikacjach.

6. Uczestnicy zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni. W takim przypadku opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu nie podlega zwrotowi. Dokonanie przez Organizatora zmiany we wskazanym w ust. 5 zakresie nie stanowi zmiany umowy, nie uprawnia Uczestnika do rozwiązania umowy, odmowy zapłaty całości lub części wynagrodzenia, ani do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń.

§6 PRZEDMIOT UMOWY

1. Klient w ramach Umowy otrzyma dostęp do Wydarzenia oraz wszelkich materiałów szkoleniowych zapewnionych przez Organizatora.

§7 WARUNKI PŁATNOŚCI ZA WYDARZENIA ODPŁATNE

 • imienia i nazwiska,
 • adresu e-mail,
 • adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • opcjonalnie numeru telefonu,
 • opcjonalnie danych firmy do faktury (nazwa firmy, adres firmy, numer NIP),
 • opcjonalnie wyrażenie chęci otrzymania faktury VAT poprzez zaznaczenie okienka,
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Serwis poprzez kliknięcie przycisku „Przechodzę do płatności”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zapłać z Przelewy24” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych.

5. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Przechodzę do płatności”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

6. Klient dokonuje zapłaty:

a) Przelewem na rachunek bankowy Organizatora.

b) Z wykorzystaniem płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator zwróci koszty Klientowi w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia decyzji o odwołaniu Wydarzenia.

10. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, wypełniając formularz rejestracyjny Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Brak NIP skutkuje niemożnością wystawienia faktury.

11. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnik lub zgłaszający uczestnika na szkolenie wyraża zgodę na otrzymanie faktury bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur.

1. Klient może dokonać zakupu biletu na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu.

2. Celem dokonania zakupu biletu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Kupuję” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego zostanie przekierowany do formularza zakupu, zaś po jego wypełnieniu i kliknięciu przycisku „Przechodzę do płatności” Klient zostanie przekierowany na stronę finalizacji płatności.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7. Konsument zawierający umowę o świadczenie usługi na mniej niż 14 dni przed dniem Wydarzenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi kursu/szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Organizatora w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Serwisu będących Przedsiębiorcami.

2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Organizator ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy o świadczenie usługi.

5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny biletu za Wydarzenie.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Serwisie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. odstąpienia od umowy przez Konsumenta w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony bilet na Wydarzenie, a tym samym zawarta umowa o świadczenie usługi są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§11 REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Organizatora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Organizatora:

a) drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres personia@personia.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Szkolenie z dnia [data szkolenia] - Reklamacja”),

b) pisemnie na adres siedziby Organizatora (z zalecanym dopiskiem „Szkolenie z dnia [data szkolenia] - Reklamacja”).

2. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Organizator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Organizatora lub przedstawiciela Organizatora bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.

5. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Organizatora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.

6. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie do propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 5, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Organizator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni. Odpowiedź Organizatora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

7. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

8. Działania mediacyjne określone w ust. 7 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.

9. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

§12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Serwisu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace serwisu internetowego, itp.

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://szkolenia-otwarte.woznytomczak.pl/polityka-prywatnosci

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Personia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni, NIP: 5862342557, REGON: 382824995. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: personia@personia.pl, Numer telefonu: (58) 742 00 51 lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji usługi kursu/szkolenia) a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz wytyczne i rekomendacje władz państwowych i resortowych.
 6. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych przepisów i wytycznych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.7.Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego zmiany lub uchylenia.

§15 WZORY DOKUMENTÓW

POBIERZ
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku konsumenta
POBIERZ